Základné odporúčania
 • pri doprave, manipulácii a montáži treba dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu platní
 • platne treba skladovať na ležato, nevystavovať priamo slnku
 • montáž vykonávajte v suchom prostredí, zasklenie platňami Lexan* by malo byť poslednou etapou dokončenia stavby
 • platne Lexan*sa inštalujú tak, aby bol povrch s ochranou proti ultrafialovému žiareniu umiestnený vždy z vonkajšej strany; označenie je na ochrannej fólii
 • minimálny sklon v exteriéri (odtok vody) je 5° t.j. 9 cm/ 1 m
 • pri určení rozmerov treba zohľadniť toleranciu tepelnej rozťažnosti (c) polybarbonátu približne 3 mm na 1 m dĺžky i šírky
 • platne sa upevňujú na okrajoch do zasklievacích drážok alebo profilov do minimálnej hĺbky 20 mm
 • utesnenie gumeným profilom alebo gumenou páskou umožňuje pohyb v dôsledku rozťažnosti materiálu
 • pri upevnení platne skrutkami treba použiť skrutky s gumenou podložkou a diery predvŕtať s toleranciou pre rozťažnosť
 • platne Lexan* Thermoclear*sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere spádnice. Pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou.
Thermopanel

Lexan* Thermopanel predstavuje platňový systém s okrajom prispôsobeným profilu plechových panelov. Vytvára sa tak na pohľad jednoliaty spoj presvetlenej a nepresvetlenej časti strechy. Platne sa jednoducho kladú medzi sendvičové panely a pomocou tvarových okrajov dokonale priľnú na daný profil plechov.

Špeciálny okraj sa vyrába na mieru podľa použitého typu panelov, pri minimálnej objednávke 1250 m2. Na vnútornej strane sú platne v závislosti od záťaže podoprené profilom tak ako plechy. Podrobnosti inštalácie žiadajte od dodávateľa.

Zásady inštalácie

Platne Lexan* Thermopanel sú určené na presvetlenie plochých striech prestrešených profilovými sendvičovými plechovými panelmi. Okraje Lexan* Thermopanelu sú priamo pri výrobe presne tvarované do požadovaného tvaru a tak výborne zapadnú medzi dva plechové panely. Vytvorí sa tak kompaktné prestrešenie. Pri klasických svetlíkoch je dôležité precízne vypracovanie detailov pri jednotlivých napojeniach častí strechy a svetlíkov. Toto riziko je použitím panelov Lexan* Thermopanel minimalizované a svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, konštrukciou pripojenia na plechové panely, zhodnou dĺžkou a porovnateľnou nosnosťou plne nahradia vynechaný plechový panel. Navyše sa získa dostatočné presvetlenie vo vnútri objektu. Pri zasklení šikmých striech treba dodržať minimálny sklon 10o.

V závislosti od zaťaženia vetrom a snehom sú platne Lexan* Thermopanel zo spodnej strany podoprené priečnym nosným profilom rovnako ako profilované plechové panely. Pred samotnou inštaláciou platní Lexan* Thermopanel treba očistiť hrany po reze, z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na okrajoch hornej i dolnej strany utesniť vhodnou tesniacou páskou, napríklad Multifol:

 • G3660S (tesná páska bez filtra) obojstranne použitá na platni v extrémne prašnom prostredí, inak sa používa iba na hornú stranu
 • AD3460S (páska s prachovým filtrom) používaná v štandardnom prostredí na spodnú stranu platne, umožňuje odvod prípadného kondenzátu.

Pri kladení plechových panelov sa na požadovanom mieste presvetlenia vynechá potrebná medzera tak, aby osová vzdialenosť vrcholov panelov bola 1000 mm, pričom do prázdneho priestoru pod krycím "nosom" jedného panelu sa vloží vhodná časť izolačnej výplne z panelov. Na podpornú konštrukciu, kde bude ležať Lexan* Thermopanel treba vopred nalepiť tesniaci pás. Potom sa položí pripravený Lexan* Thermopanel (narezaný na potrebný rozmer a s utesnenými komôrkami) a postupne sa zafixuje tvarovanými príchytkami cca po každých 500 mm. Tieto plechové príchytky je vhodné zo spodnej strany tiež opatriť gumeným tesniacim pásom. Otvory pre skrutky v "ušiach" Lexan* Thermopanelu treba kvôli tepelnej rozťažnosti vyvŕtať o 5 mm väčšie ako je driek použitých skrutiek. Skrutky v mieste nad podporným profilom by mali byť také dlhé, aby spoj zachytili až o tento nosný profil, inde stačia aj kratšie. Pred fixáciou panelov je dôležité skontrolovať spodné zarovnanie panelov a dostatočnú dilatačnú medzeru protiľahlých platní v hrebeni strechy (cca 3 mm/1m dĺžky panelu). Po pripevnení panelov sa na spodný okraj nasunie ochranná hliníková tvarovaná odkvapová lišta. Hrebeňový spoj prekryjeme tiež vhodným ochranným plechom.

Použitím panelov Lexan* Thermopanel ako každého druhého, vždy medzi dva plechové panely je možné presvetliť až takmer 50% plochy strechy. Okrajové panely na streche musia byť vždy plechové!

Zásady inštalácie Platne Lexan* ThermoclickTM sú určené na ploché zasklenie kolmých aj šikmých plôch. Pri šikmej aplikácii treba dodržať minimálny sklon 10° a spoje medzi platňami utesniť vo vytvarovanej drážke neoprénovou páskou alebo silikónovým tmelom. V závislosti od zaťaženia vetrom a snehom je prípustná maximálna dĺžka platní L = H - 42 (mm), alebo maximálny rozstup podporných profilov H. Platňe sa na podporný profil zo zadnej strany zaisťujú pomocou kovovej príchytky, ktorá sa vkladá do drážky v platniach. Pred samotnou inštaláciou platní Lexan*ThermoclickTM treba očistit hrany po reze, z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na okrajoch hornej i dolnej strany utesniť vhodnou tesniacou páskou, napríklad Multifol: - G3660C (tesná páska bez filtra) obojstranne použitá na platni v extrémne prašnom prostredí, inak iba na hornú stranu - AD3460C (páska s prachovým filtrom) používaná v štandardnom prostredí na spodnú stranu platne, umožnuje odvod prípadného kondenzátu. Do zasklievacieho otvoru sa pripevnia hliníkové profily, v ktorých je z vonkajšej strany nasadené gumené tesnenie. Pripravené platne sa nasunú do horného profilu, sklopia sa a spustia aj do dolného profilu, a potom sa zasunú drážkou na pero predchádzajúcej platne (ak ukladáme prvú platnu, tá sa zasúva do bočného hliníkového profilu). Podobne postupujeme, až kým otvor nevyplníme takmer celý. Ked ostane nevykrytá plocha o šírke X > 544 mm a zároven X < 1000 mm, odrežeme z dalšej platne tú časť, na ktorej je pero tak, aby ostala platňa s drážkou o šírke W = X-544 mm a zasunieme ju do otvoru a na doraz do celej hĺbky voľného bočného profilu. V zasklievanej ploche vznikne otvor presne na poslednú platňu, ktorú nasadíme do profilov a nasunieme drážkou na pero poslednej platne. Potom pomocou prípravku povytiahneme zrezanú platňu (W) z bočného profilu a zároven ju drážkou nasúvame do predchádzajúcich platní. Vytvoríme tak súvislú zasklenú plochu. Nakoniec nasunieme gumené tesnenie na profily aj zo zadnej strany, prípadne, ak je to nutné, platne zo zadnej strany podoprieme podperami a zaistíme príchytkami.LTC40/4X/4000: Inštalačné parametre

Zataženia N/m2

600

maxH

2500 mm

maxP

2000 mm

 

900

 

2200 mm

 

1750 mm

 

1200

 

1800 mm

 

1500 mmSPAIM, s.r.o
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín
tel     +421 32 743 0541
mobil     +421 917 764 717
mail     spaim@spaim.sk