PRED ZAČATÍM VŠETKÝCH PRÁC S DOSKAMI SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY
POUŽÍVAJTE PRI PRÁCI OCHRANNÉ POMÔCKY A DODRŽUJTE PREDPISY (NORMY) TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI PRÁCE.

Skladovanie

 1. Dosky skladujte v tieni na rovnej ploche alebo drevenej palete.
 2. Skladované dosky chráňte pred dažďom a vetrom. Po doskách nechoďte.

Spracovanie – rezanie dosiek

 1. S doskami zaobchádzajte opatrne, nemajú ochrannú fóliu. Rezanie dosiek odporúčame pomocou ručnej píly s jemným ozubením, napr. pílka na kov alebo kotúčová píla s rezným diamantovým kotúčom.
 2. Ideálny deliaci nástroj je kotúčová vysokootáčková uhlová brúska tzv. ,,flexa“.
 3. Pri rezaní musí byť doska náležite upevnená z obidvoch strán a rez pevne zaistený (napr. rez podľa obojstranne priloženej lišty).
 4. Akýkoľvek rez odporúčame realizovať naraz, bez prerušenia.
 5. Dosky sú pri delení vzhľadom ku svojmu profilu relatívne krehké a pri delení nevhodným spôsobom ( rýchly rez, zlý kotúč) môže dôjsť k vyštiepavaniu črepín z rezu.

Spracovanie – vŕtanie

 1. Dosky zo sklolaminátu je možné vŕtať bežnými vrtákmi pomocou elektrickej alebo ručnej vŕtačky.
 2. Pri vŕtaní musí byť doska pod vŕtaným miestom podložená a poriadne ukotvená – nesmie vibrovať. Minimálna vzdialenosť otvoru od kraja dosky je 50 mm.
 3. Otvory pre skrutky /vruty/ musíte vždy PREDVŔTAVAŤ. Potrebné otvory pre skrutku je nutné vŕtať s priemerom odpovedajúcemu možnej dilatácii dosiek :
 4. - u dosiek dĺžky 2,5 až 4 m - priemer otvoru väčší o 2 mm ako je priemer skrutky, t.j. u skrutky 4mm je priemer diery 6 mm- u dosiek dĺžky 4 m až 8m priemer otvoru väčší o 3 mm ako je priemer skrutky, t.j. u skrutky 4mm je priemer diery 7 mmInáč môže dôjsť vplyvom dilatačných pohybov k poškodeniu dosky v oblasti skrutky
 5. Otvory na upevňovanie dosiek je nutné vždy vŕtať. DOSKY SA NESMÚ PRIBÍJAŤ KLINCAMI ANI PRIAMO PRESKRUTKOVÁVAŤ SAMOREZNÝMI SKRTUKAMI !

Spracovanie - lepenie

 1. Sklolaminátovú krytinu neodporúčame spojovať lepením.

Montáž trapézových / vlnitých dosiek

 1. Dosky sa nesmú používať k iným účelom, než ku ktorým sú určené ( priesvitné zastrešenie rôznych objektov nevykazujúcich tepelnú izoláciu. Použitie dosiek môže byť obmedzené niektorými technickými predpismi a bezpečnostnými normami (napr. výplne zábradlia, balkónov ) alebo predovšetkým požiarnymi predpismi.
 2. Dosky vykazujú deklarované vlastnosti pri teplotách od -40° C do max +140° C. Pri použití nad túto teplotu dodávateľ neručí za vlastnosti dosiek, ani za vzniknuté prípadné škody.
 3. SKLOLAMINÁTOVÉ DOSKY SA NESMÚ MONTOVAŤ TAM,KDE HROZÍ PÔSOBENIE TEPLOTY NAD 140° C. INÁČ DÔJDE K NENÁVRATNÉMU POŠKODENIU DOSIEK, A TO K ICH DEFORMÁCII.
 4. Používajte výhradne originálne montážne príslušenstvo (ako u plechových krytín)
 5. Sklon strechy by nemal byť menej ako 10 stupňov. Tento údaj je dôležitý predovšetkým z hľadiska pozdĺžneho napájania dosiek.
 6. Presná vzdialenosť nosných podpier závisí od predpokladaného zaťaženia snehom, tabuľky únosnosti zašleme na vyžiadanie.
 7. V procese projektu nosnej konštrukcie odporúčame vychádzať z dodávaných formátov dosiek.
 8. SKLOLAMINÁTOVÉ DOSKY BY NEMALI BYŤ UKLADANÉ NA TMAVÚ KONŠTRUKCIU Z DÔVODU ZBYTOČNEJ ABSORBCIE TEPLA A NÁSLEDNEJ NEROVNOMERNEJ TEPELNEJ DILATÁCII, preto doporučujeme natrieť nosnú konštrukciu bielym náterom, resp. ju polepiť lesklou striebornou samolepiacou páskou.
 9. Orientáciu dosiek voči slnku určuje typ ich profilu. (UV ochrana strana A, resp. B, možnosť dodať aj obojstrannú UV ochranu.)
 10. Pozdĺžny preklad – preloženie cez ktoré preteká voda. Pri pokladaní dosiek sa začína najskôr na spodnej hrane strechy, aby bolo možné preložiť ďalšiu vrstvu hore s presahom cca 150 -250 mm v závislosti na sklone strechy. Čím menší sklon strechy, tým väčší presah (sklon 75 ° - presah 150mm, 25° - presah 250mm, 15 °- presah 300mm, 5° - presah 350mm).)
 11. Priečny – bočný preklad – DOSKY: Dosky sa prekladajú cez seba s preložením minimálne celej jednej vlny alebo podľa naznačenia vo výkrese profilu. Dokonalé utesnenie dvoch susedných dosiek sa dosiahne ich preložením celej vlny cez vlnu / pokiaľ to typ profilu umožní/.
 12. Pri napojení na trapézový plech odporúčame podlepenie bielou PVC, alebo butylovou páskou.
 13. U trapézových sklolaminátových dosiek sa kotviace skrutky UMIESTŃUJÚ DO MEDZERY MEDZI DVOMA SUSEDNÝMI VRCHOLMI VLNY.
 14. a) pri kotvení do kovovej konštrukcie sa používajú samorezné skrutky do ocele /rada TEX/ s podložkou opatrenou gumovým tesnením. Počet skrutiek do jednej spodnej vlny závisí na typeprofilu – T 20, T 35, T 40, T 50 po jednej skrutke, u typov T 58 a vyšších po dvoch. b) pri kotvení do dreva sa používajú vruty o priemere 4,0 mm alebo 6,0 mm s ochrannou čiapočkou.
 15. Pokiaľ je nutné chodiť po doskách, odporúčame použiť montážnu lávku alebo silnú fošňu, po ktorej je možné chodiť. Pozor – hrozí poškriabanie povrchu dosky, medzi fošňu a dosku vložte textilnú handru.
 16. Namontované dosky nie sú únosné pre človeka – hrozí prepadnutie !!! – nebezpečenstvo poranenia !!!

Čistenie dosiek

 1. Dosky vykazujú výrazný samočistiaci efekt ( dážď, vietor).Občas je však nutné manuálne čistenie.
 2. Na čistenie používať len slabý mydlový roztok a mäkkú tkaninu.
 3. Dosky sa nesmú čistiť stierkami, žiletkou apod.



SPAIM, s.r.o
Horný Šianec 236/15
911 01 Trenčín
tel     +421 32 743 0541
mobil     +421 917 764 717
mail     spaim@spaim.sk